Klubbens Vedtægter

Vedtægter for FOA 1. Seniorklub BB 14.


§ 1. Klubbens navn!

Seniorklub BB 14.§ 2. Formål.


Stk. 1. At samle alle efterlønsmodtagere og pensionister der er medlem af FOA. Klubben skal varetage medlemmernes faglige og sociale interesser, dels gennem FOA 1. og dels gennem Faglige seniorer.
Klubben er upolitisk. Efterladte og livsledsager kan forblive i klubben, dog uden stemmeret.


Stk. 2. Klub liv og aktiviteter.
Klubben holder løbende møder og ture for medlemmerne, med kulturel, socialt og fagligt indhold§ 3. Generalforsamling.


Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.


Stk. 2. Efterladte og ledsagere er også velkomne til klubbens generalforsamling, men det er kun medlemmer der er registreret på FOA 1 's medlemsliste som klub BB 14. medlem, der har stemmeret.


Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten pr. brev, i vores program, eller i Etteren.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, uanset fremmødet.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg ifølge vedtægternes § 4.
  6. Eventuelt


Forslag til ændring af vedtægterne skal vedtages med ¾ dele flertal.
Krav om skriftlig afstemning skal efterkommes. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.


Stk. 4. Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 20. medlemmer skriftligt indsender ønske herom, det skal være underskrevet af samtlige forslagsstillere, og ledsages af en dagsorden, mindst ¾ dele af underskriverne skal være til stede, ellers vil generalforsamlingen blive suspenderet.§ 4. Bestyrelsens sammensætning.


  • Formand.
  • Næstformand.
  • Kasserer.
  • 4. bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2- årig periode, så der på lige år vælges formand, og 3. bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år vælges næstformand, kasserer og 1. bestyrelsesmedlem, ud over dette vælges der hvert år 2. bilagskontrollanter og en sekretær, som ikke er medlem af bestyrelsen.
Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.§ 5. Regnskab.


Stk. 1. Kassereren fører klubbens regnskab, og modtager betalinger fra medlemmerne for diverse aktiviteter, samt alt ud og indbetaling.
Klubben forpligtes ved sin underskrift af formand og kasserer i forening.
Generalforsamlingen har med disse vedtægter godkendt, at kassereren og formanden kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.


Stk. 2. Kassereren sørger for at forelægge regnskabet til godkendelse hos bilagskontrollanterne, inden den ordinære generalforsamling.
De valgte bilagskontrollanter skal sikre, at klubbens midler anvendes jævnfør formålsparagraffen (ufravigeligt).
Kontingent fastsættes på klubbens generalforsamling og opkræves af afdelingen hvert år.§ 6. Klubbens ophør.


Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal, på 2. hinanden følgende generalforsamlinger, den ene skal være ordinær.


Stk. 2. Nedlægges klubben, tilfalder klubbens midler og ejendele, afdelingen FOA 1.§ 7. Datering.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 22. oktober 2021.

Tidligere love og vedtægter for seniorklub 1. og 4. er hermed annulleret.


Vedtægtsændringer godkendt på den ordinære generalforsamling

d. 11. marts 2022 

d. 17. marts 2023Formand. John C Hansen / Næstformand. Jens Jensen.